Beleid

Gediplomeerde leidsters

Elke groep op de Voorschool peuterspeelzaal wordt geleid door twee gediplomeerde leidsters eventueel aangevuld met een stagiaire.
Alle peuterleidsters hebben een diploma van een gerichte Middelbare Beroeps Opleiding, aangevuld met een EHBO-diploma en Bedrijfshulpverlening. Ook bezitten ze of zijn in opleiding voor het behalen van een certificaat voor één van de Voorschoolprogramma’s. De leidsters volgen regelmatig trainingen onder andere van het Voorschoolprogramma, zodat ze op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op hun vakgebied.
Elke peuterspeelzaal werkt volgens een pedagogisch beleidsplan. Alle peuterspeelzalen hebben een kwaliteitscertificaat (ISO 9001) en werken volgens de regels en procedures daarvan.

Gezellig en veilig

Het meubilair, het speelgoed en de toiletten van de speelzalen zijn afgestemd op de wensen van jonge kinderen. Het lokaal is gezellig, veilig en hygiënisch.
Alle peuterspeelzalen hebben een vergunning van de Brandweer, werken volgens de ‘Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’, het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’, ‘het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie’, de ‘Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’ en de Verordening nadere Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen 2013 van de gemeente Den Haag en zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Zij worden regelmatig gecontroleerd door GGD, Brandweer en Onderwijsinspectie.

Voeding

Halverwege de ochtend en middag drinken en eten de kinderen gezellig een tussendoortje (fruit) aan tafel. Wij vinden gezonde voeding belangrijk, daarom vragen we u om uw kind fruit mee te geven.

Zindelijkheid

Uw kind hoeft niet zindelijk te zijn om naar de Voorschool te mogen komen. Daar gaan we samen met u als ouder aan werken.

Medezeggenschap en klachten

Wij hechten veel waarde aan uw rol als ouder. Goed contact en het uitwisselen van informatie tussen leidsters en ouders is belangrijk. Hierdoor ontstaat er een wisselwerking tussen de opvoeding thuis en in de Voorschool. Ouders worden ook betrokken bij verschillende activiteiten zoals het begeleiden bij uitstapjes en meehelpen met een feest.
U krijgt regelmatig een nieuwsbrief en er worden ouderbijeenkomsten georganiseerd. Elke peuterspeelzaal streeft naar de oprichting en instandhouding van een oudercommissie. Voorwaarde daarvoor is dat er voldoende ouders zijn die daarin zitting willen nemen. In ieder geval kunnen ouders één keer per jaar deelnemen aan het klantenpanel van MOOI. Daarnaast wordt er informatie gehaald uit het klanttevredenheidsonderzoek dat onder de ouders wordt gehouden.
Verder is er overleg mogelijk tijdens het halen en brengen en kunt u voor het maken van een langere afspraak terecht bij de leidster.
Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Bespreekt u dit dan met de betrokken medewerker of de leidinggevende van de betrokken medewerker. Zo kunnen wij gezamenlijk kijken of we tot een oplossing kunnen komen. Komt u er samen niet uit. Dan kunt u een klacht indienen over onze dienstverlening. In deze regeling staat aangegeven hoe.
Wij zijn aangesloten bij de landelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Indien u een klacht heeft over een van onze voorscholen en niet tevreden bent over de afhandeling van deze klacht door ons, kunt u terecht bij deze commissie: https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders/ of telefoon: 070 - 310 53 10.

Extra mogelijkheden

Op al onze Voorschool peuterspeelzalen kunt u gebruik maken van het School Maatschappelijk Werk. Daarnaast is er contact met de interne zorgcommissie en/of interne begeleider van de basisschool. De leidsters kunnen u doorverwijzen naar of hulp inroepen van opvoedsteunpunten of externe hulpverleners.